1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji i zasad zawierania umów najmu apartamentów znajdujących się w Zakopanem przy ul. Tatary 7B (NIP 5521714236, REGON 122752665), a także zasady korzystania z apartamentów w związku z zawarciem umowy najmu.
2. Rezerwacja apartamentu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu, który stanowi integralną część umowy.
3. Przez użyte w regulaminie sformułowania należy rozumieć:
– serwis – strona internetowa https://elkowyzakatek.com/ służąca do zawierania umów najmu apartamentów, obejmująca oferty najmu apartamentów na niej zaprezentowanych;
– apartament – lokal mieszkalny zaprezentowany w serwisie, który może być przedmiotem umowy najmu;
– wynajmujący – TARTAK-GAŁKA Sp.j. Bystra Podhalańska 813 34-235 Bystra Podhalańska, NIP 5521714236, REGON 122752665, w Zakopanem przy ul. Tatary 7B, numer telefonu 881 976 515, adres email elkowyzakatek@gmail.com;
– gość – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna zawierająca umowę najmu z wynajmującym i korzystająca z serwisu;
– umowa najmu – umowa, na podstawie której wynajmujący oddaje najemcy do korzystania wybrany przez niego apartament na okres czasu wskazany w rezerwacji, za cenę w niej wskazaną. Umowa najmu jest umową o charakterze krótkoterminowym, której okres liczony jest w dobach, a udostępniany na jej podstawie apartament nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U.2020.0.611 ze zm.);
– opłata za pobyt – opłata za najem apartamentu ustalona z uwzględnieniem okresu, na jaki umowa najmu została zawarta i ceny za dobę pobytu w apartamencie, tj. opłata ta stanowi iloczyn wskazanej w serwisie stawki dobowej za pobyt w wybranym apartamencie, aktualnej na dzień rezerwacji oraz liczby dni, na jaką apartament ma być udostępniony.
4. Treści zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy najmu (ogłoszenie).
5. Rezerwacja może zostać dokonana poprzez:
– kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym w serwisie, podczas którego potwierdzona zostanie dostępność wybranego apartamentu,
– wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego poprzez system rezerwacji znajdujący się na stronie,
– poprzez portal www.booking.com.
6. Skuteczność rezerwacji zależy od:
– w przypadku wyboru oferty bezzwrotnej – wpłaty całkowitej opłaty za pobyt;
– w przypadku wyboru oferty standardowej – wpłaty 30 % opłaty za pobyt.
7. Z chwilą uiszczenia – w przypadku oferty bezzwrotnej – całkowitej opłaty za pobyt, a w przypadku oferty standardowej – 30 % opłaty za pobyt, zostaje zawarta umowa najmu apartamentu wskazanego w rezerwacji.
8. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu, bądź w przypadku skrócenia pobytu przed przyjazdem do apartamentu, zwrot uiszczonej opłaty za pobyt możliwy jest tylko w przypadku wybrania przez Gościa oferty standardowej i odwołania rezerwacji w terminie na 31 dni i więcej przed planowanym rozpoczęciem najmu.
9. W przypadku anulowania rezerwacji z winy wynajmującego, gość uprawniony jest do otrzymania zwrotu wpłaconych kwot w nominalnej wysokości, przy czym nie mogą być uważane za zawinione przez wynajmującego takie okoliczności jak: zaistnienie siły wyższej, zła pogoda, zachowanie innych osób w budynku, braki wyposażenia nieistotne dla prawidłowego wykonania umowy, awarie niezależne od wynajmującego, w tym czasowe przerwy w dostawie mediów – prądu, wody, gazu, bądź innych mediów.
10. W przypadku wyboru oferty standardowej, reszta opłaty za pobyt, tj. różnica między opłatą za cały okres pobytu, a kwotą wpłaconej zaliczki płatna jest z góry, najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu najmu (a więc w dniu przybycia). Brak uiszczenia opłaty stanowi podstawę do natychmiastowego odstąpienia od umowy najmu przez wynajmującego i zatrzymania przez niego środków pieniężnych wpłaconych dotychczas przez najemcę.
11. Zapłata opłaty za pobyt może zostać uiszczona gotówką, bądź przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego  98 1140 1049 0000 4125 4000 1009. W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
12. Ceny najmu apartamentów podane w serwisie są cenami brutto i nie obejmują opłaty klimatycznej oraz opłaty za końcowe sprzątanie apartamentu.
13. Opłata za pobyt obejmuje:
a) wynajęcie całego, wskazanego w rezerwacji apartamentu i udostępnienie go liczbie osób zgłoszonej w rezerwacji,
b) przygotowanie apartamentu przed przyjazdem obejmujące sprzątanie apartamentu oraz dostarczenie pościeli i ręczników w ilości odpowiadającej liczbie osób, które zgodnie z rezerwacją będą przebywać w apartamencie;
c) dostarczenie artykułów higieny i detergentów codziennego użytku w ilości obliczonej według normalnego zapotrzebowania dla liczby osób, które będą przebywać w apartamencie zgodnie z rezerwacją. Dotyczy to: papieru toaletowego, tabletek do zmywarki, płynu do zmywania naczyń, mydła w płynie.
d) media, w tym wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci, dostęp do Internetu (WiFi),
e) miejsce postojowe dla samochodu osobowego.
14. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres elkowyzakatek@gmail.com. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.
15. Doba pobytu w apartamencie (doba hotelowa) trwa od 15:00 do 11:00 , przy czym gość może indywidualnie uzgodnić z wynajmującym godziny przybycia do apartamentu. Dopuszczalne jest także zakwaterowanie w apartamencie w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00), o czym gość powinien poinformować telefonicznie wynajmującego przed przyjazdem. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec gościa za ewentualne opóźnienia w wydaniu apartamentu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu. Gość zobowiązany jest poinformować wynajmującego o braku możliwości dotarcia do apartamentu na umówioną wcześniej godzinę.
16. W trakcie pobytu z apartamentu może korzystać ilość osób wskazana w umowie.
17. Palenie tytoniu na terenie apartamentu i części wspólnych budynku, w którym się on znajduje, tj. na korytarzach, klatce schodowej, holu jest zabronione.
18. Pobyt w apartamencie zwierząt wymaga uzyskania uprzedniej zgody wynajmującego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, dodatkowy koszt z tym związany wynosi 0zł za każdą dobę pobytu zwierzęcia w apartamencie.
19. Osoby odwiedzające gościa mogą przebywać w apartamencie w godzinach dziennych 7:00 – 23:00.
20. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00 – 7:00.
21. Korzystanie z jacuzzi możliwe jest w godzinach od 13:00 do 21:00.
22. Po odebraniu kluczy do apartamentu, Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu apartamentu oraz jego wyposażenia i do natychmiastowego (do dwóch godzin czasu od odebrania kluczy) poinformowania wynajmującego o uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie. Gość nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w apartamencie.
23. Gość zobowiązany jest do utrzymania apartamentu oraz jego wyposażenia w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz do zabezpieczenia apartamentu przed dostępem osób trzecich, min. poprzez właściwe przechowywanie kluczy do drzwi wejściowych i nieudostępnianie ich osobom nieuprawnionym. W przypadku zagubienia kluczy gość zobowiązany jest do poniesienia kosztów dorobienia nowych kluczy, a w przypadku braku takiej możliwości – pokrycia kosztów wymiany zamków.
24. Wynajmującemu przysługuje prawo wstępu do apartamentu celem usunięcia awarii lub w razie uzasadnionego podejrzenia, że gość narusza postanowienia regulaminu. W przypadku, gdy gość nie będzie obecny w apartamencie, wynajmujący niezwłocznie poinformuje go o konieczności wejścia do apartamentu.
25. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, a gość obowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia apartamentu.
26. W przypadku:
– naruszenia przez gościa lub odwiedzających go osób zakazu palenia tytoniu w apartamencie – gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów prania materiałów chłonących tytoń (pościel, zasłony itp.) oraz kosztów ozonowania pomieszczeń – w 1.000,00 zł.
– zanieczyszczenia apartamentu wymiocinami wywołanymi zatruciem po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a także w przypadku zanieczyszczenia lokalu odchodami zwierząt – gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów czyszczenia zanieczyszczonych materiałów – w kwocie zryczałtowanej – 1.000,00zł.
27. Po zakończeniu okresu najmu, gość zobowiązany jest zwrócić wynajmującemu apartament w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego stopnia zużycia. W przypadku niedokonania zwrotu apartamentu po zakończeniu okresu najmu i braku przedłużenia umowy najmu, gość zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz wynajmującego kary umownej za bezumowne korzystanie z apartamentu w wysokości dwu krotności dobowej stawki aktualnego czynszu najmu za niezwrócony apartament, za każdą dobę po dacie zakończenia okresu, na jaki została zawarta umowa najmu.
28. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.
29. Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dostępem do Internetu. Wynajmujący stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez użytkowników serwisu, zapisywane są przez serwer wynajmującego na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika serwisu. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie serwisu na urządzeniach użytkownika, a mechanizm ten nie niszczy urządzenia użytkownika podobnie jak nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach użytkownika ani w oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Użytkownik może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Jednakże wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z serwisu internetowego przez użytkownika, za co wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
30. Przy dokonywaniu wpłaty, w tytule przelewu należy wskazać czego dotyczy zapłata, jakiej nieruchomości i za jaki okres oraz podać Imię i nazwisko wynajmującego

Kontakt

 

Adres:

ul. Tatary 7B
Zakopane 34-500

Apartamenty zakopane

Nowoczesne Apartamenty w Zakopanem zapraszają wszystkich klientów do zapoznania się z aktualną ofertą. Zachęcamy do przejrzenia dostępnych apartamentów w terminie, który chcą Państwo wybrać na swój pobyt.


Dysponujemy dużą ilością udogodnień, w tym sauna i jacuzzi, a także atrakcyjną lokalizacją, która pozwoli znaleźć Państwu niezbędne kawiarnie, sklepy, a także restauracje. Gorąco zapraszamy wszystkie osoby, które cenią sobie elegancję, funkcjonalność, a także miłą obsługę!

Napisz wiadomość

    © Apartamenty zakopane